ph

ph عسل میزان یون های Hمثبت موجود در عسل را نشان می دهد. هر چقدر میزان Ph پایین تر باشد اسیدیته بیشتر و هرچقدر Ph  بالاتر  محلول قلیایی تر می باشد . میزان Phمجاز عسل حداقل 3.5 می باشد.

ph هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.