اهرم سیاه

برای برداشتن سقف یا سر کندو و جدا کردن قاب های چسبیده به هم توسط موم و خارج کردن قاب ها از کندومورد استفاده قرار میگیرد

با اهرم سرکندو ها را باز می کنند و وسیله ای جهت پاک و تمیز کردن کندو همچنین برای جا به جا کردن قاب هایی که در کندو به هم چسبیداند از آن استفاده می شود.

برای برداشتن سقف یا سر کندو و جدا کردن قاب های چسبیده به هم توسط موم و خارج کردن قاب ها از کندومورد استفاده قرار میگیرد

با اهرم سرکندو ها را باز می کنند و وسیله ای جهت پاک و تمیز کردن کندو همچنین برای جا به جا کردن قاب هایی که در کندو به هم چسبیداند از آن استفاده می شود.

بیشتر

اهرم سیاه یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم