ارزان شد! آزمون پرولین نمایش بزرگتر

آزمون پرولین

روشی کاملا دستگاهی است و نیاز به دستگاه اسپکتروفتومتر و پرتودهی به محلول آماده شده عسل دارد . و با اینکه در استاندارد عسل بالایی180 قبول است اما عسل طبیعی و مرغوب پرولین کمتر از 300 ندارد .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

پرولین یکی از مهمترین آنزیم های موجود در عسل طبیعی است و آزمون پرولین یکی از روشهای بسیار مهم در شناسایی کیفیت عسل می باشد هر چقدر میزان آنزیم پرولین در عسل بالاتر باشد نشان دهنده کیفیت بالاتر عسل است .براساس استاندارد ایران میزان پرولین در عسل بایستی از 180 بیشتر باشد این درحالی است که عسل های با کیفیت بالا دارای پرولین بیش از 1000 نیز مشاهده شده اند.

آزمایشگاه شیمی تخصصی عسل

سنجش کیفیت عسل