ارزان شد! آزمون هیدروکسی متیل فورفورال HMF نمایش بزرگتر

آزمون هیدروکسی متیل فورفورال HMF

برای عسل های مشکوک به حرارت دهی اعمال میشود به دلیل اینکه در این عسل ها ماده هیدروکسی میتل فورفورال از حد مجاز 40 بالاتر می رود . این آزمون بر پایه روش دستگاهی اسپکتروفتومترو پرتودهی انجام می گیرد .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

HMF فاکتوری مهم در تعیین کیفیت عسل و معرف حرارت دیدن عسل می باشد در عسل های تازه ، عملا هیدروکسی متیل فورفورال (HMF)وجود ندارد. اما با حرارت دادن عسل یا نگهداری در محل نامناسب ،در عسل ایجاد شده و بتدریج افزایش می یابد . مقدار HMFبه درجه حرارت محل نگهداری بستگی دارد . با گذشت زمان و افزایش دما میزان HMF افزایش می یابد. در مناطق گرمسیر ذخیره عسل در هوای گرم خود به خود باعث افزایش HMFمی شود . حد قابل قبول برای HMFحداکثر 40 می باشد . شایان ذکر است که HMFیک ماده سرطان زا است.

آزمایشگاه شیمی تخصصی عسل

سنجش کیفیت عسل