آزمون دیاستاز کیفی(آمیلاز) نمایش بزرگتر

آزمون دیاستاز کیفی(آمیلاز)

آزمون دیاستاز بر پایه فعال کردن آنزیم دیاستاز در دمای ۴۵ و هیدرولیز محلول نشاسته۱% صورت می پذیرد .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر