ارزان شد! آزمون ساکارز نمایش بزرگتر

آزمون ساکارز

متداول ترین آزمون عسل است به صورت غیر دستگاهی و بر پایه تیتراسیون و اختلاف قند های محلول قبل وبعد از هیدرولیز توسط اسید و حرارت صورت میگیرد

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

درصد ساکارز

ساکارزیکی از قندهای دو مولکولی (دی ساکارید)موجود در عسل است که در اثر ماندگاری عسل و حرارت تغییر می کند و مهم ترین عامل در تعیین قیمت عسل توسط زنبورداران می باشد . حداکثر میزان قابل قبول ساکارز برای غیر تغذیه ای دانستن عسل در ایران 5 درصد می باشد. به دلیل تخریب شدن ساکارز در دمای بالا، افزایش دما و حرارت دادن عسل باعث کاهش در صد ساکارز در آزمون عسل می گردد . در حالی که با گذشت زمان تحت شرایط دمایی پایین باعث افزایش در صد ساکارز در عسل می شود . شایان ذکر است که میزان ساکارز عسل به نوع گیاه آن نیز بستگی دارد برای مثال درصد ساکارز در عسل های کنار طبیعی بیشتر از میزان استاندارد می باشد که تشخیص کیفیت آن با ایتمهای دیگر به دست می آید . متاسفانه امروز تقلبات جدید بر روی میزان قند در عسل ها آنقدر گسترده شده است که آزمون ساکارز دیگر نمی تواند ملاک صحیحی بر کیفیت عسل بوده و تکیه بر در صد ساکارز به تنهایی می تواند انسان را به خطا بیاندازد.

آزمایشگاه شیمی تخصصی عسل

سنجش کیفیت عسل